דלג על בר עליון
בר עליון
דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על בר ימין
בר ימין
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר
דלג על Banners
Banners
הצטרפות לעמותה
דלג על Banners
Banners
דלג על Banners
Banners
דלג על Banners
Banners

מלגות לחיילים בודדים ע"ש סמ"ר סטיב מיכאל נמקובסקי ז"ל

העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב

קרן מענקים ע"ש סמ"ר סטיב מיכאל נמקובסקי ז"ל- תקנון

 

 

 

 

1.כללי :

 א.העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב (להלן: "העמותה") החליטה לחלק מדי שנה בערב פסח, או סמוך לכך, מענקים לחיילות/חיילים בודדים מצטיינים המשרתים בשירות חובה במערך חיל הקשר והתקשוב (להלן: "מערך התקשוב"), להנצחת זכרו של סמ"ר סטיב מיכאל נמקובסקי ז"ל.

 

סמ"ר סטיב מיכאל נמקובסקי ז"ל נפטר בהיותו בשירות מילואים פעיל, ביום ל' בחשוון תשע"ו, 12 בנובמבר 2015.

 

 

ב. למטרה זו, ועל בסיס תרומתה הנדיבה של משפחת סטיב – מיכאל נמקובסקי ז"ל [להלן:"המשפחה"], החליטה העמותה להקים קרן אשר תיקרא "קרן ע"ש סטיב מיכאל נמקובסקי" [להלן:"הקרן"] אשר תנוהל ע"י ועדת קרן שתמונה לעניין זה על ידי הועד המנהל של העמותה, מקרב חברי הועד המנהל של העמותה ונציגים נוספים לפי קביעת הועד המנהל. כיו"ר הקרן יכהן חבר הועד המנהל אל"מ (מיל.) אילן חורש.

 

ג. מטרתו של תקנון זה להוות את נוהל העבודה והתפעול המחייב של הקרן, בכפוף לאישורו על ידי הועד המנהל של העמותה.

 

2.מטרות הקרן :

 

הנצחתו שלסמ"ר סטיב מיכאל נמקובסקי ז"ל, אשר שירת כטכנאי תקשורת אסטרטגית בגדוד "אמירים" שבמרכז חושן ביחידת לתקשוב וטכנולוגיה של המידע (לוט"ם) שבאגף התקשוב.

חיזוק וסיוע לחיילים בודדים מובהקים [כהגדרתם על ידי צה"ל] שעלו בגפם לארץ ומשרתים בהצטיינות במערך  התקשוב.

 

 

1. חיזוק וסיוע לחיילים בודדים ללא משפחה תומכת או/ו אומנת שחיים בגפם

    ומשרתים בהצטיינות במערך התקשוב בצה"ל

 

2. חיזוק הקשר בין העמותה לאגף התקשוב וחיל התקשוב והקשר.

 

3. זכאות למועמדות:

 

הזכאים להיכלל כמועמדים לקבלת מענק חייבים לענות לכל הקריטריונים הבאים במצטבר:

 

א.  חייל/ת בשירות חובה המוגדר ע"י מערך הרווחה/תנאי שירות בצה"ל כחייל/ת בודד/מובהק, על פי ההגדרות הנוהגות בצה"ל.

 

ב.  חייל/ת מצטיין/מצטיינת התורם/תורמת ליחידתו ולצה"ל והומלץ/ הומלצה על ידי מפקדו הישיר, בדרגת קצונה.

 

ג.  חייל/חיילתת בשיוך חיילי של חיל הקשר והתקשוב בלבד, לא כולל חיילים במקצועות מנהלה המוצבים בחיל הקשר והתקשוב.

 

ד.  ועדת הקרן תיתן עדיפות, מבין המועמדים העונים לקריטריונים דלעיל, לחיילים/חיילות אשר עלו בגפם לישראל ו/או הוריהם מתגוררים בחו"ל, לרבות ילדי יורדים, שליחים ו/או יתומים ששני הוריהם נפטרו.

 

 

4. סכום המענק :

 

א.סכום המענקים שיוענקו ע"י העמותה באמצעות ועדת הקרן יעמדו על -12,000-16,000 ₪ לשנה ויוענקו, בכל שנה, ל 4-6 חיילות/חיילים שייבחרו ע"י ועדת הקרן מקרב המועמדים כאמור, בכפוף לקיום מקורות כספיים שוטפים בקרן.

 

ב.למען הסר ספק יובהר כי חלוקת המענקים תיעשה אך ורק מתוך הכספים שיועמדו לרשות ועדת הקרן על ידי המשפחה ו/או על ידי תורמים אחרים שייעדו את הכספים לקרן זו באופן מפורש וייחודי, והעמותה לא תישא מתקציבה ו/או ממקור אחר שלה בכל עלות הקשורה למימון המענקים המוענקים על ידי קרן זו.

 

5. תהליך חלוקת המענק

 

א.יו"ר ועדת הקרן מטעם העמותה יכין ויפיץ , עד ה- 15 לפברואר בכל שנה, "קול קורא" להצגת בקשות למועמדות לקבלת המענקים לשנה הקרובה. ה"קול קורא" יופץ בכל יחידות אגף התקשוב ויפורטו בו הקריטריונים, לוח הזמנים והזכאות להציג מועמדות, לרבות סכום המענקים שנקבע לאותה שנה.

 

ב. את שמות המועמדים יגישו המפקדים הישירים בתוספת חוות הדעת שלהם לקצינת תנאי השירות האגפית שתרכז את שמות המועמדים ותעבירם לוועדה שתוקם לעניין זה על ידי אגף התקשוב, מחלת משאבי אנוש, בראשות רע"נ חוגרים [להלן: "הוועדה האגפית"].

 

ג. הועדה האגפית תבחן את ההמלצות וחוות הדעת על המועמדים ותבצע מיון ומדרוג ראשוני של המועמדים לקבלת המענקים.

 

ד.רשימת המועמדים המומלצת על ידי הוועדה האגפית, לרבות הנימוקים וההסברים לזכאות ולתיעדוף, תועבר לדיון בפני ועדת הקרן מטעם העמותה, לא יאוחר מיום 15 מרץ באותה שנה [כ-4 שבועות לפני מועד הטקס החיילי בערב חג הפסח] . הועדה תבחן את כל הבקשות שהובאו בפניה, תבחר ותאשר את שמות מקבלי המענקים לאותה שנה.

 

ה.ועדת הקרן של העמותה תתכנס במהלך חודש מרץ-אפריל (כשלשה שבועות לפני ערב פסח) באתר ההנצחה ביהוד ותיקבע את רשימת הזוכים במענקים לאותה השנה.

 

ו.נציג הוועדה האגפית יציג בפני ועדת הקרן ויו"ר הקרן את המועמדים, ההמלצות והנימוקים להענקת המענקים מועמד/מועמדת שהומלצו ע"י הוועדה החיילית.

 

6. טקס הענקת התשורות

 

א.העמותה תעניק בשיתוף מחלקת משא"ן את המענקים בטקס מיוחד בערב פסח בראשות הקשר"ר, רמ"ח משא"ן, נשיא העמותה ומשפחת נמקובסקי והחיילים והחיילות מקבלי המענקים.

 

ב.מיקום הטכס - במחנה לוט"ם או באתר ההנצחה לחללי חי"ק ביהוד בהתאם להחלטת הקשר"ר.

 

ג.מימון הטקס עצמו, להבדיל ממימון המענקים, יהיה על חשבון העמותה ובאחריותו או ע"ח האגף ובאחריותו, בהתאם למיקום הטקס בכל שנה.

 

 

 

 

 

7. הקמה והפעלת הקרן :

 

א.הועד המנהל ימנה, בכתב, את חברי ועדת הקרן ומורשי החתימה בחשבון הקרן בבנק, מקרב חברי הועד המנהל בלבד.

 

ב.עם קבלת המינוי הנ"ל, תימסר לידי יו"ר הקרן, מאת משפחת נמקובסקי, עד חודש מרץ 2017, סכום כולל של 100.000 ₪ [להלן:"הסכום הראשוני"]. המשפחה תחליט האם הסכום יועבר בתשלום בודד או מספר תשלומים.

 

ג.בכפוף לאישור הועד המנהל ייפתח חשבון בנק נפרד אשר יקרא:- "עמותת חי"ק קרן ע"ש סמ"ר סטיב מיכאל נמקובסקי ז"ל" [להלן:"חשבון הקרן"] הקרן תהיה בפיקוח ובקרה של מנהל החשבונות ורו"ח של העמותה ודו"ח על מצב נכסי הקרן יוצג באסיפה השנתית. רשימת מורשי החתימה ראה נספח מצ"ב.

 

ד.הקרן תשקיע באפיקים שקליים וצמודים הנושאים ריבית והצמדה ע"מ שתשמור על ערכה.

 

ה.ועדת הקרן, באמצעות יו"ר הקרן, יקיימו מעקב שוטף אחר יתרות הזכות בחשבון הקרן ויתריעו בפני משפחת נמקובסקי והועד המנהל כאשר יגיעו למסקנה כי מצב היתרות כאמור אינו מאפשר חלוקת מענקים לפי תקנון זה מעבר לתקופה של שנה אחת.

 

ו.במקרה כאמור בסעיף 5ה' לעיל, תתבקש המשפחה להודיע את כוונותיה לגבי המשך פעילות הקרן: אם בדרך של הוספת סכומים ממקורות המשפחה מעבר לסכום הראשוני ואם בדרך של סיום פעילותה של הקרן.

 

ז.ככל שהמשפחה תחליט על סיום פעילותה של הקרן ו/או בהעדר מקורות מספיקים בחשבון הקרן להמשך פעילותה כאמור, ייסגר חשבון הקרן, בכפוף להחלטה בכתב של הועד המנהל, וכל יתרה שתיוותר בחשבון הקרן, לאחר סילוק כל העמלות ו/או חיובי הבנק, יוחזרו למשפחה.
הדפסשלח לחבר
דלג על Banners
Banners
דלג על Banners
Banners
סרטון העמותה
דלג על Banners
Banners
דלג על Banners
Banners
מפגשי טכנולוגיה בשלישי
דלג על Banners
Banners
70 שנה למדינה 70 שנה לחיל הקשר והתקשוב אירועים ותערוכת
עבור לתוכן העמוד